Porady

Montaż drzwi wewnątrzlokalowych 

OGÓLNE WYMAGANIA MONTAŻOWE

1. Montować należy wyroby wykończone ostatecznie powłokami malarskimi.

2. Montować należy wyroby w otworach ściennych po zakończonych pracach murarskich i osuszeniu tynków..

3. Zaleca się mocowanie ościeżnicy do muru za pośrednictwem pianki montażowej.

4. Do prawidłowego ustawienia i zamocowania ościeżnicy, otwór w ścianie powinien być większy od obrysu ościeżnicy o min. 10 mm z każdej strony.

5. W przypadku montażu drzwi w otworze wnękowym lub przygotowanym do zabudowania go od góry, należy przewidzieć niezbędny luz konieczny do podniesienia skrzydła przy jego zdejmowaniu z ościeżnicy. Minimalna odległość pomiędzy górą skrzydła a zabudową nad nim wykonaną powinna wynosić 35 mm.

6. W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych wyrobu zalecane jest przeprowadzenie okresowej ich pielęgnacji i konserwacji: 2-3 razy w ciągu roku, po umyciu zabezpieczyć powłokę malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do mycia i konserwacji nie należy stosować środków alkalicznych i rozpuszczalnikowych). Uszczelki przecierać gliceryną.

MONTAŻ

Prawidłowy montaż i właściwą jakość zapewniają tylko ościeżnice dobrane wymiarowo do otworu i grubości muru wg oferty handlowej producenta. Dopuszcza się możliwość skracania skrzydła i ramiaków pionowych ościeżnicy max. do 40 mm od powierzchni podłogi.

Montaż przebiega wg następujących, kolejnych operacji:


1. Montaż ram ościeżnic zdemontowanych:

W otwory nieprzelotowe na skosie nadproża wbić 1 lub 2 kołki drewniane f8x36 mm. Ramiaki pionowe wcisnąć odpowiednimi otworami nieprzelotowymi na kołek (kołki) w nadprożu. W ościeżnicy regulowanej opaskę stałą ramiaka pionowego połączyć z opaską stałą nadproża łącznikiem śrubowym (wg rys.1), zwracając uwagę aby płaszczyzny czołowe listew opaskowych były zlicowane. W wolne otwory przelotowe naroża włożyć jeden krótki i jeden długi element łącznika oraz ściągnąć je dołączonym wkrętem do wyraźnego oporu. 

2. Mocowanie ramy na czas montażu (wszystkie rodzaje oscieżnic).

Ramę ościeżnicy ustawić pionowo w otworze drzwiowym, dosuwając do powierzchni ściany od strony opasek stałych OR lub licować z powierzchnią ściany w ościeżnicach standard i na grubość muru. Posługując się klinami drewnianymi zablokować ościeżnicę w górnych narożach otworu ściany. Skontrolować poziom nadproża i pion ramiaków oraz przy pomocy klinów i min. 3 rozpórek (jedna bezpośrednio na podłodze) wstawionych między ramiakami pionowymi, ostatecznie ustawić i zablokować całość ościeżnicy.

3. Sprawdzenie funkcjonowania skrzydła.

Wkręcić zawiasy (w ościeżnicach zdemontowanych), zawiesić skrzydło oraz sprawdzić prawidłowość funkcjonowania. W razie konieczności dokonać odpowiednich korekt w ustawieniu ramy ościeżnicy. Nieznaczne nieprawidłowości w przyleganiu skrzydła do uszczelki można korygować przez wkręcenie lub wykręcenie zawisa z ościeżnicy. Luz między ościeżnicą a zawiasem powinien wynosić min. 0,5 mm, max. 2,0 mm. Po dokonanych regulacjach część ościeżnicową zawiasa ozdobnego należy zablokować przez wkręcenie wkręta M7, po uprzednim zdjęciu ozdobnej nasadki. Nasadki ozdobne zakładać po całkowitym zakończeniu montażu.

4. Montaż ostateczny ościeżnicy.

Wprowadzić piankę montażową w szczelinę między murem a ramą oscieżnicy, co najmniej na wysokości rozpórek i górnych naroży. Odpowiednia ilość i rozłożenie pianki montażowej zapewnia trwałe i stabilne zamocowanie oscieżnicy w czasie do 10 godz. w zależności od rodzaju pianki montażowej i warunków otoczenia (stosować wytyczne producenta pianki). Dla zapewnienia pełnej szczelności zaleca się wprowadzenie pianki montażowej na całym obwodzie ościeżnicy. Rozpórki i kliny drewniane demontować po całkowitym utwardzeniu się pianki montażowej. Uwaga: Niedopuszczalne jest zbieranie nadmiarów pianki w trakcie jej pęcznienia - obcinać po stwardnieniu.

5. Montaż opasek i ćwierćwałków.

Elementy opaski ruchomej OR połączyć pod kątem prostym dwoma załączonymi łącznikami śrubowymi, jak przy opaskach stałych w operacji 1. Włożyć ramę opaski ruchomej OR w rowek oscieżnicy i sprawdzić jej przyleganie do ściany. Dokonać odpowiednich podcięć w opasce jeśli nie przylega równo do ściany. Opaskę mocować na klej lub silikon naniesiony w rowek ościeżnicy i docisk do powierzchni ściany na czas utwardzenia się spoin. Pozostałe opaski i ćwierćwałki mocować przez naklejenie, przybicie bądź przykręcenie do ościeżnicy lub ściany. Wymagane jest zamaskowanie otworów i śladów montażowych przez dobrane kolorystycznie kapturki lub szpachle do drewna. Opaska OPERA jest standardowo wyposażona w listwę maskującą wkręty montażowe. Materiały montażowe nie są objęte zakresem dostawy.

6. Montaż szyldów i klamek. 

W skrzydłach DW montowane są zamki ABLOY 2014 na klucz i pokrętło o trzpieniu 5x5mm lub ABLOY 2018 na wkładkę profilową. Rozstaw osi klamki i wkładki (klucza) dla szyldów podłużnych wynosi 72 mm. Zaleca się stosowanie szyldów okrągłych o średnicy do 60 mm mocowanych na wkręty do drewna. Otwory w zamku na śruby przelotowe szyldów są wykonane w rozstawie 38 mm z obrotem w osi klamki i wkładki o 45° w stosunku do poziomu. Optymalna długość wkładki profilowej dla szyldów grubości 8 mm wynosi 60(35/25) mm (asymetryczna).

źródło: CAL